In Новини

justice

Най-сетне дойде щастливата и логична развръзка – Михаил Тошков Паскалев, собственик на Макс медия България ЕООД и сайта stroiteli-bg.com беше осъден и на втора инстанция по дело за неоснователно получена парична сума от 9900 лева, като беше задължен да заплати на Илия Панайотов Славчев, съдружник в Пасита медиа ООД и собственик на сайта stroiteli.bg, неоснователно получената парична сума от 9900 лева с лихвите и всички разноски по дело №10660/15.02.2018 г. досега. Въпреки, че решението на Софийски градски съд подлежи на обжалване, М. Паскалев плати присъдените суми. Надявам се решението по това дълго проточило се дело да е стъпка напред към връщането на справедливостта в паричните взаимоотношения между хората.

Ето и част от мотивите на съда:

„Не е налице основание за имущественото разместване между страните, поради което процесната сума е преведена от ищеца (Илия Панайотов Славчев) в полза на ответника (Михаил Тошков Паскалев) при начална липса на основание, поради което същата подлежи на възстановяване на ищеца“.

Решение на втора инстанция:

ОСЪЖДА Михаил Тошков Паскалев да заплати на Илия Панайотов Славчев сумата в размер на 9900 лева, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 15.02.2018 г., до погасяването, представляваща платена от ищеца в полза на ответника сума при начална липса на основание с платежно нареждане за кредитен превод от 07.01.2015 г.

ОСЪЖДА Михаил Тошков Паскалев да заплати на Илия Панайотов Славчев сумата по разноските по производството, съобразно уважената част от иска, както и разноските за адвокатско възнаграждение за въззивното производство.

Start typing and press Enter to search